Konkurs na projekt strony WWW

Zaprojektuj najlepszy OnePage i zgarnij nagrodę.

#IdeoChallange - Konkurs na projekt strony WWW

Weź udział w konkursie i zgarnij nagrodę!
Na Twoją pracę czekamy do 20 maja, pod adresem: energetyk3 // gmail.com

 

Jeśli masz pytania dotyczące konkursu skontaktuj się z nami!

Zapoznaj się  z regulaminem i szczegółami konkursu!

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs na projekt strony WWW”.
 2. Organizator konkursu:
  Organizatorami konkursu informatycznego „Konkurs na projekt strony WWW” dla uczniów szkół podstawowych jest Ideo Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie 35-234, ul. Nad Przyrwą 13, reprezentowany przez Arkadiusza Michno – Prezesa Zarządu, oraz Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie 35-036, ul. Dąbrowskiego 66 A reprezentowanym przez Zbigniewa Zagrodnika  – p.o. Dyrektora (zwani dalej Organizatorami).
 3. Cel konkursu
  Celem konkursu jest rozwijanie w uczniach umiejętności informatycznych związanych z projektowaniem stron i aplikacji internetowych oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów szkół podstawowych z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
 4. Uczestnicy konkursu
  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.
 5. Zakres tematyczny
  Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu strony typu „one page” z treściami wskazanymi przez Organizatorów. Strona może wykorzystywać ogólnodostępne grafiki, czcionki, zdjęcia, fragmenty kodu jeżeli ich wykorzystanie nie narusza praw autorskich.
  Zakres tematyczny konkursu wykracza poza treści ujęte w „standardowych” dla tej kategorii wiekowych programach nauczania. Organizatorzy, chcąc wyłonić najlepszych, zakładają, że laureaci konkursu jako pasjonaci, powinni posiadać wiedzę wykraczającą poza program nauczania.
 6. Zakres wymagań obejmuje:
 • HTML i CSS w tym w wersji HTML5 i CSS3
 • JavaScript
 • Zagadnienia z obszaru grafiki komputerowej
 1. Praca konkursowa powinna zwierać treść przygotowaną przez organizatora konkursu. Treść znajduje się w załączniku regulaminu. Plik z przygotowaną stroną ma się nazywać: index.html.
 2. Dodatkowe zdjęcia, grafiki, czcionki, fragmenty kodu, multimedia itp., które wykorzysta uczestnik konkursu w swojej pracy powinny posiadać licencję pozwalającą na ich wykorzystanie. Wszelkie konsekwencje wynikające z łamania praw autorskich obciążają uczestnika konkursu.
 3. Komisja konkursowa w przypadku stwierdzenia plagiatu lub łamania praw autorskich podejmuje natychmiastową decyzję o odrzuceniu pracy z konkursu. Decyzja jest ostateczna.


§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być uczeń szkoły podstawowej z Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego, który łącznie spełnia następujące warunki:
 • posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na udział w konkursie. Wzór dokumentu zgody rodzica znajduje się w załączniku regulaminu,
 • jest uczniem klasy VII lub VIII szkoły podstawowej.

§3 TERMINY

Spakowany do formatu *.zip folder zawierający stronę WWW, grafiki, skrypty, itd. należy przesłać do 20 maja 2021r. włącznie. W spakowanym archiwum należy zachować strukturę podfolderów.

§4 OCENA PRACY

 1. Powołana Komisja Konkursowa oceni prace uczniów, praca konkursowa może zdobyć maksymalnie 25 punktów.
 2. Przy ocenie prac, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • wygląd graficzny – 7 pkt.
 • funkcjonalność – 5 pkt.
 • poprawność kodu – 5 pkt.
 • dostępność na urządzeniach mobilnych – 5 pkt.
 • dostępność dla osób niepełnosprawnych – 3 pkt.
 1. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

§5 NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest Ideo Sp. z o.o.
 2. Główną nagrodą w konkursie jest sprzęt elektroniczny dla trzech pierwszych miejsc.
 3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową. Nagrodzone projekty zostaną opublikowane na stronie www.konkurs.ideo.pl
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa.
 5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości e-mail do 31 maja 2021 r.
 6. Informacja o sposobie dostarczenia nagrody zostanie przekazana Laureatowi.


§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, adresu email i szkoły podstawowej do której uczęszcza.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Przystępując do konkursu, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie prac stworzonych w ramach konkursu „one page” oraz zawartych w nim informacji do działań promocyjnych Ideo oraz Zespołu Szkół Energetycznych. Przewiduje się m.in. umieszczenie wybranych „screenów” prac na profilach społecznościowych Organizatorów.


§6 REKLAMACJE

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają reklamacji.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.konkurs.ideo.pl.

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu informatycznego „Utwórz stronę WWW” dla uczniów szkół podstawowych

załącznik nr 1 – Obowiązkowe treści, które powinna zawierać strona www
załącznik nr 2 – Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie