Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usług zapewnienia Opiekunów Projektów,  przeprowadzenia promocji i organizacji wydarzeń w programie akceleracji IDEA Global
I. Zamawiający:

W związku z planowaną realizacją Projektu pn.: „IDEA GLOBAL” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 2.4. „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji”, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Pilotażu ScaleUP,  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  2014-2020.

Zamawiający   Ideo Sp. z o.o., z siedzibą  ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000258459,  numer NIP: 517-017-81-88, REGON: 180140253, zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

-usługi zapewnienia Opiekunów Projektów, przeprowadzenia promocji i organizacji wydarzeń w programie akceleracji IDEA Global.

Informujemy, że na realizację Projektu przyznane zostało dofinansowanie na podstawie umowy o nr UDA-POIR.02.04.01-0006/16-00 i wszelkie zamówienia dot. Projektu będą realizowane zgodnie z wymogami ww. umowy o dofinansowanie.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Konkurs ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Przewodniku  kwalifikowalności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienia Opiekunów Projektów, przeprowadzenia promocji i organizacji wydarzeń w programie akceleracji IDEA Global zleconych przez Zamawiającego w okresie realizacji Projektu.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1, do zapytania ofertowego.

 

W przypadku wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia, prosimy o kierowanie pytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail:  scaleup@ideo.pl.