ZobaczNasi Klienci w Konkursie „Dyrektor e-Commerce Roku 2024"

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowego, ul. Nad Przyrwą 13 w Rzeszowie”, zgodnie z nw. wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-289/09 „Wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych bazujących na sztucznej inteligencji w firmie Ideo Sp. z o.o.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rzeszów, dnia 01 lipca 2010 r.

I. Dane Zamawiającego:
Ideo Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258459 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 517 017 81 88, REGON: 180140253,

Dokładny adres do korespondencji: 
Ideo Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów,
e-mail: biuro@ideo.pl;
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Arkadiusz Michno, tel. 17/ 86 021 86 , e-mail: a.michno@ideo.pl


II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowego, ul. Nad Przyrwą 13 w Rzeszowie” o powierzchni użytkowej 766,15 m2 wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz przebudowa budynku istniejącego zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym zatwierdzonymi pozwoleniem na budowę z dnia 18.08.2008r. wydanego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa znak AR.I.51.7353/58/603/08 oraz przedmiarem robót. Ww. pozwolenie na budowę, projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiar robót stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego dostępne dla oferentów na etapie składania ofert do wglądu w siedzibie Zamawiającego .  
2. Przedmiotem zamówienia objęta jest całość prac wynikająca z projektu budowlanego
i wykonawczego oraz warunków pozwolenia na budowę, a w szczególności:
- Roboty budowlane przygotowawcze
- Roboty budowlane stanu „ZERO”
- Konstrukcja i roboty murowe powyżej „ZERO”
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne – nowy budynek
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne – elewacja budynku istniejącego
- Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz sieci logicznych
- Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
- Wykonanie instalacji sanitarnych
- Roboty związane z zagospodarowaniem terenu.

III.  Termin wykonania zamówienia:
1.    Umowa na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarta nie później niż w ciągu 21 dni od daty wskazanej jako ostateczny termin składania ofert. Umowa zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.    Przedmiot ww. umowy winien zostać zrealizowany nie później niż do 30 listopada 2011 r.. Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy wynosić będzie 0,1 % wynagrodzenia umownego.

IV. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:
1. Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia muszą mieć odzwierciedlenie w treści złożonej ofercie. Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na etapie prac nad przedmiotem zamówienia (w szczególności Zamawiający nie może być obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z dostępem do mediów). Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i przygotować ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania - Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty, a złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą na powyższe. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a)    Dokument ofertowy - oferent przedstawi w nim swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta; wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Oferta winna zawierać wskazanie całkowitego wynagrodzenia netto Oferenta za świadczone usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich - powiększone o należny podatek VAT. Oferent wyceniając przedmiot zamówienia/przetargu powinien określić wysokość wynagrodzenia w sposób ryczałtowy. Jednakże oferent zobowiązany jest w ofercie wskazać obok wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu umowy również koszt wykonania poszczególnych etapów prac.
b)    Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Oferent spełnia ew. warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, wskazane w Zapytaniu Ofertowym
c)    Dodatkowe załączniki, potwierdzające wiarygodność i kompetencje Oferenta:
i.    w oryginalne lub poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy:
•    aktualny odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej dot. Oferenta;
•    zaświadczenie o nadaniu nr NIP i REGON
•    certyfikaty, kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzające umiejętności potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia;
ii.    pisemne oświadczenie Oferenta, że posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia oraz, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
iii.    pisemne oświadczenie Oferenta, iż nie wszczęto w stosunku do niego postępowania upadłościowego.

4.  Ofertę należy przedłożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej bądź też osobiście, na adres wskazany w punkcie I niniejszego dokumentu. Dokumenty, którymi Oferent dysponuje
w formie papierowej, a są niezbędnymi załącznikami do ofert składanych drogą elektroniczną , należy je przedłożyć w formie pliku graficznego oddającego treść dokumentu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wglądu do oryginałów dokumentów przed podpisaniem umowy na realizację usługi.
5 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

V. Miejsce i termin składania ofert oraz ich otwarcia:
Termin składania ofert upływa dnia 23 lipca 2010 r. o godz. 16 Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający skontaktuje się z wszystkimi, którzy złożyli oferty i poinformuje ich o ostatecznym rozstrzygnięciu tj. wyłonionym Wykonawcy w ciągu 7 dni od terminu wskazanego, jako ostateczny termin składania ofert - w sposób wskazany w pkt VII. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu ustalenia szczegółów dalszej współpracy oraz określania pozostałych szczegółów umowy.

VI. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
1. Cena – oferta, która opiewać będzie na najniższą kwotę brutto otrzyma 70 punktów, w każdym innym przypadku liczba punktów zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem: liczba punktów = najniższa cena x 70/cena oferowana. Liczba przyznanych w tej kategorii punktów nie może być niższa niż 0 (zero). Zaokrąglenia stosowane będą zgodnie z zasadą matematyczną do pełnych procentów (jedności).
2. Termin realizacji – oferta, która będzie miała najkrótszy termin realizacji otrzyma 30 punktów, w każdym innym przypadku liczba punktów zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem: liczba punktów = najkrótszy termin w przeliczeniu na miesiące x 30/termin oferowany przeliczony na miesiące. Za rozpoczęcie terminu realizacji przyjmuje się datę po upływie 21 dni od daty wskazanej, jako ostateczny termin składania ofert. Liczba przyznanych w tej kategorii punktów nie może być niższa niż 0 (zero). Zaokrąglenia stosowane będą zgodnie z zasadą matematyczną do pełnych procentów (jedności).
Maksymalnie oferta będzie mogła otrzymać 100 pkt. W przypadku równej liczby punktów, ofert najlepiej ocenionych, oferenci najlepiej ocenieni, zostaną wezwani do złożenia ofert uzupełniających, w celu dokonania wyboru korzystniejszej z nich.

VII. Sposób porozumienia się Zamawiającego i Oferentów\Wykonawcy oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej Korespondencja) Zamawiający i Oferent przekazują pomiędzy sobą pisemnie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź elektronicznej, na adres wskazany w punkcie I „Dane Zamawiającego” jako adres do korespondencji. Oferty należy składać w sposób wskazany w pkt V. Załączone do Korespondencji pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. pdf. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed jego upływem.

VIII. Termin związania ofertą
Oferenci będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość anulowanie zapytania ofertowego lub zmianę jego treści/zamknięcia przetargu bez wybrania oferty - bez podania przyczyny. Zmiana treści zapytania ofertowego musi nastąpić przez upływem terminu składania ofert. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Powyższe zostanie niezwłocznie przekazane wszystkim, którzy otrzymali zapytanie ofertowe/złożyli oferty - w sposób wskazany w pkt VII.
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/podmioty wskazane w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177). Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym będzie oświadczenie Oferenta podpisane przez osobę/osoby upoważnione do jego reprezentowania. Zamawiający może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych kryteriów zwracając się pisemnie do wybranego Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania oferentów, którzy w toku postępowania udzielili nieprawdziwych informacji, mających istotne znaczenie dla dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie oferenta oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.