Checklista - bezpłatny PDFAnaliza przedwdrożeniowa - 100 pytań do dobrego wdrożenia PIM

Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług hostingowych

Niniejsze OWU stanowi Załącznik nr 4 do Umowy o świadczenie usług hostingowych

Sprawdź też: Regulamin usług hostingowych

§ 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług hostingowych (dalej jako: OWU) przez Usługodawcę – Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów, KRS: 0000258459, NIP: 5170178188 świadczonych drogą elektroniczną, które polegają na oddaniu Usługobiorcy do korzystania powierzchni dysku (serwera) o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy o świadczenie usług hostingowych oraz polegających na zapewnieniu i utrzymaniu w okresie trwania ww. Umowy widzialności tego dysku (serwera) w sieci Internet (hosting).
   
 2. Szczegółowe parametry techniczne świadczonej usługi określa Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług hostingowych. Umowa o świadczenie usług hostingowych w dalszej części OWU nazywana będzie również Umową.
   
 3. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług hostingowych określają zasady świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę tak i w przypadku umów zawartych w formie pisemnej, jak i zawartych elektronicznie. Zasady określone w niniejszym OWU obowiązują również w okresie testów tworzonych serwisów internetowych.
   
 4. Rozpoczęcie korzystania z usług hostingowych oznacza akceptację treści OWU.
   
 5. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wskazanych w niniejszym OWU.
   
 6. Usługobiorca korzystający z usług Usługodawcy jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat abonamentowych oraz przestrzegania OWU.
   
 7. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów czy też przepisów prawa, w szczególności w ramach świadczonej usługi zobowiązuje się nie przechowywać danych o charakterze bezprawnym, za co ponosi pełną odpowiedzialność.
   
 8. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi niezgodnie z OWU lub z przepisami prawa, Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w szczególności w celu przekazania ich odpowiednim organom państwa.
   
 9. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na dysku (serwerze) oraz danych/usług takich jak: pornografia, treści erotyczne, informacje wprowadzające w błąd, węzły sieci TOR, Usługodawca ma prawo zablokować (w niezbędny sposób) dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę w zakresie niezbędnym do uniemożliwienia dokonywania czynności naruszających postanowienia ust. 3.

§ 2
[Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do usługi, jak również wprowadzania niezbędnych przerw technicznych, na zasadach określonych niżej:
  a) jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorców z 12–godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  b) Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po jego stronie;
  c) Usługodawca zastrzega sobie prawo do prac konserwacyjno-aktualizacyjnych serwera przynajmniej raz w miesiącu. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Usługobiorcę.
  d) łączny czas trwania przerw technicznych po stronie Usługodawcy nie może przekraczać 72 godzin w ciągu roku;
  e) czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 6 godzin;
  f) łączny czas trwania awarii w ciągu roku, rozumianej jako brak widzialności serwera Usługobiorcy na pierwszym routerze nie należącym do Usługodawcy, nie może przekraczać 72 godzin;
  g) Przekroczenie powyższych czasów spowoduje obniżenie przez Usługodawcę opłat abonamentowych o ilość dni abonamentu za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny powyżej norm określonych w literach d), e) i f) powyżej.
   
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści wynikającą z ewentualnych przerw, awarii lub jakiegokolwiek innego braku dostępu do usługi.
   
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  a) braku ciągłości świadczenia usług niezawinionych przez Usługodawcę;
  b) nieprawidłowego użytkowania kont;
  c) podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji kont;
  d) niedotrzymania warunków niniejszego OWU lub przepisów prawa przez Usługobiorcę;
  e) działania siły wyższej, np. powódź, huragan, działania wojenne itp.;
  f) działania czynników zewnętrznych oraz osób trzecich (np. awarie u operatorów sieci, dostawców Internetu itp.).
   
 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień OWU lub przepisów prawa, w związku z korzystaniem z usługi hostingu, Usługodawca, uprawniony jest do czasowego zablokowania dostępu do całości lub części usługi oraz wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Usługodawca zobowiązuje się o ile to możliwe do poinformowania o tym fakcie Usługobiorcę.
   
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 11, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. Ponadto za okres do dnia wypowiedzenia umowy, Usługobiorca zobowiązany jest uregulować płatność za inne opłaty wynikające ze świadczonej usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

§ 3
[Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Jeżeli Usługobiorca ma zamiar przechowywać na udostępnionym przez Usługodawcę dysku (serwerze) dane osobowe osób fizycznych zobowiązany jest w przed zawarciem (a najpóźniej z chwilą zawarcia) Umowy o świadczenie usług hostingowych powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, a następnie zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przeciwnym przypadku, tj. braku powiadomienia o zamiarze przechowywania danych osobowych przez Usługobiorcę na dysku (serwerze) Usługodawcy domniemywa się, iż Usługobiorca w ramach zawartej Umowy nie będzie przechowywał na dysku (serwerze) Usługodawcy danych osobowych osób fizycznych.
   
 2. W przypadku, gdy Usługobiorca zmieni rodzaj danych przechowywanych na dysku (serwerze) Usługodawcy, tj. zamieści na tym serwerze dane osobowe osób fizycznych zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin poinformować (pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres: odo@ideo.pl) o tym fakcie Usługodawcę oraz zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych.
   
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ustępie 1 lub 2 niniejszego paragrafu, oraz zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Usługodawca informuje, że Procesorem danych osobowych Usługobiorcy, przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy, jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35 -234 Rzeszów, NIP: 517 017 81 88, REGON: 180140253, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258459 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kontakt z Procesorem możliwy jest poprzez wysłanie listu na adres: ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów lub wiadomości e – mail na adres: odo@ideo.pl
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy zawartej między Usługodawcą, a Usługobiorcą, dla której przetwarzanie danych Usługodawcy jest czynnością niezbędną.
   
 5. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 6. Dane Usługobiorcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
   
 6. Procesor może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy przekazując je swoim partnerom, tj.: firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty i usługi.
   
 7. Usługodawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Usługobiorcy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
   
 8. Usługobiorca ma prawo żądać od Usługodawcy dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia danych.

§ 4
[Zmiany treści Ogólnych Warunków Umowy]

 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian treści niniejszego OWU, wysokości opłat abonamentowych oraz opłat za dodatkowy transfer. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną na wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy adres e - mail o planowanych zmianach z 14 - dniowym wyprzedzeniem, doręczając mu zmienioną treść OWU. OWU wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie OWU.
   
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
   
 3. Za okres do dnia rozwiązania Umowy, Strony rozliczą również inne opłaty wynikające ze świadczonej usługi, wskazane w Załączniku nr 1, a w szczególności ewentualne opłaty za przekroczenie transferu.
   
 4. Jeżeli Usługobiorca nie wypowie Umowy w terminach, o których mowa w ust. 2, nowa treść OWU oraz wysokość opłat, obowiązuje od dnia wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.
   
 5. Wzrost opłaty abonamentowej nie może występować częściej niż raz na 12 miesięcy.
   
 6. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu Usługobiorcy, który już wniósł opłaty na okres dłuższy, nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy stawkami obecnymi i uprzednio obowiązującymi.

§ 5
[Wypowiedzenie Umowy]

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca:
  a) naruszy postanowienia OWU, którego aktualna treść znajduje się na stronie https://www.ideo.pl/regulamin-hosting/;
  b) wykorzystuje usługi świadczone przez Usługodawcę do celów niezgodnych z prawem, w szczególności utrzymuje na serwerze treści erotyczne lub pornograficzne, nielegalne oprogramowanie, serwisy, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy, nie utrzymywane przez Usługodawcę;
  c) działa na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy, lub pozostałych użytkowników sieci Internet.
   
 2. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów oraz OWU, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania poszczególnych usług bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy. Do obowiązków Usługobiorcy należy udowodnienie, że rozpowszechnianie danych materiałów jest zgodne z prawem.
   
 3. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
   
 4. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, zwracana jest część wniesionej opłaty, proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do zakończenia okresu rozliczeniowego. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z winy Usługobiorcy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, pozostała część opłaty abonamentowej nie ulega zwrotowi.
   
 5. Oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu, odstąpieniu od Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności.
   
 6. Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy, w przypadku zakończenia trwania Umowy na jakiejkolwiek podstawie (w szczególności jej wypowiedzenia lub rozwiązania za porozumieniem Stron), Usługodawca przechowuje dane przekazane przez Usługobiorcę maksymalnie do 30 dni od dnia wygaśnięcia Umowy. W ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, Usługobiorca ma obowiązek przekazać Usługodawcy decyzję w zakresie dysponowania danymi przez Usługodawcę w przeciwnym razie Usługodawca uprawniony jest do usunięcia powyższych danych bez sporządzenia ich kopii.
   
 7. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6 Strony odrębnie ustalą zasady i sposób przechowywania danych oraz wynagrodzenie Usługodawcy po złożeniu przez Usługobiorcę wniosku o podjęcie próby odzyskania danych.
   
 8. Na pisemny wniosek Usługobiorcy Usługodawca może podjąć próby odzyskania danych Usługobiorcy. Przy czym Usługodawca nie daje gwarancji odzyskania żądanych przez Usługobiorcę danych. Koszty odzyskania danych ponosi Usługobiorca niezależnie od tego czy Usługodawca uzyska dane, których żądał Usługobiorca. 
   
 9. Strony potwierdzają, że zobowiązania Usługobiorcy, które wynikają z treści niniejszego paragrafu są niezależne od trybu zakończenia Umowy.

§ 6
[Reklamacje]

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Usługobiorcę w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres do korespondencji wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.
   
 2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:
  a) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi;
  b) wadliwego rozliczenia usługi.
   
 3. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, z tym, że reklamacja dotycząca wysokości opłaty za świadczoną usługę może być wniesiona w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania kwestionowanej faktury.
   
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane abonenta, numer Umowy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym uchybienie miało miejsce), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania abonenta, inne posiadane dokumenty i informacje uzasadniające reklamację oraz roszczenie z powyższych faktów wynikające.
   
 5. Reklamacja powinna być rozpatrzona nie później niż w przeciągu 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nieudzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi w ww. terminie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.
   
 6. Na złożoną reklamację Usługodawca może udzielić odpowiedzi w formie elektronicznej na adres do korespondencji wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.

§ 7
[Siła wyższa]

 1. Żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli ich wykonanie lub należyte wykonanie stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione – bezpośrednio lub pośrednio – na skutek zaistnienia okoliczności siły wyższej, do których zalicza się wszelkie zdarzenia zewnętrzne względem Stron, w szczególności:
  a) przemoc zbrojną, w tym: wojnę, wojnę domową, rewolucje, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu i akty terroryzmu;
  b) strajki, blokady;
  c) działania sił natury takich jak: katastrofy naturalne, silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenie pioruna, epidemie, długotrwałe silne opady;
  d) akty władzy państwowej i organów międzynarodowych (dalej: „Siła Wyższa”).
   
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, na skutek której wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązań danej Strony w ramach Umowy stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Strona ta powiadamia drugą Stronę pisemnie lub elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e - mail w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zaistnienia tej okoliczności o: a) zaistnieniu tej okoliczności; b) prawdopodobnych skutkach tej okoliczności wpływających na realizację zobowiązań Stron Umowy.
   
 3. W przypadku ustania okoliczności Siły Wyższej dana Strona powiadamia drugą Stronę o ustaniu tej okoliczności w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia jej ustania.
 4. Strony wyłączają z rozumienia siły wyższej pandemię wirusa SARS-COV-2.

Niniejsze OWU wchodzi w życie z dniem 01.03.2024 r.