Obejrzyj webinar"Pimcore w praktyce: Jak skutecznie zarządzać informacjami o produkcie?"

Regulamin usług hostingowych

Załącznik nr 4

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez Ideo Sp. z o.o.

Sprawdź też: Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług hostingowych

§1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę – Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów, KRS: 0000258459, NIP: 5170178188 - usług drogą elektroniczną, które polegają na oddaniu Usługobiorcy do korzystania powierzchni dysku (serwera) o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy o świadczenie usług hostingowych oraz polegających na zapewnieniu i utrzymaniu w okresie trwania ww. Umowy widzialności tego dysku (serwera) w sieci Internet (hosting).
   
 2. Szczegółowe parametry techniczne świadczonej usługi określa Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług hostingowych. Umowa o świadczenie usług hostingowych w dalszej części niniejszego regulaminu nazywana będzie również Umową.
   
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług hostingowych przez Usługodawcę tak i w przypadku umów zawartych w formie pisemnej, jak i zawartych elektronicznie. Zasady określone w niniejszym Regulaminem obowiązują również w okresie testów tworzonych serwisów internetowych.
   
 4. Rozpoczęcie korzystania z usług hostingowych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2
[Przedmiot Umowy]

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę świadczone są na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) oraz wskazanych w niniejszym Regulaminie.
   
 2. Usługobiorca korzystający z usług Usługodawcy jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat abonamentowych oraz przestrzegania Regulaminu.
   
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów czy też przepisów prawa, w szczególności w ramach świadczonej usługi zobowiązuje się nie przechowywać danych o charakterze bezprawnym, za co ponosi pełną odpowiedzialność.
   
 4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w szczególności w celu przekazania ich odpowiednim organom państwa.
   
 5. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na dysku (serwerze) oraz danych/usług takich jak: pornografia, treści erotyczne, informacje wprowadzające w błąd, węzły sieci TOR, Usługodawca ma prawo zablokować (w niezbędny sposób) dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę w zakresie niezbędnym do uniemożliwienia dokonywania czynności naruszających postanowienia ust. 3.

§ 3
[Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego odłączenia dostępu do usługi, jak również wprowadzania niezbędnych przerw technicznych, na zasadach określonych niżej:
  a) jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorców z 12–godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  b) Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po jego stronie;
  c) Usługodawca zastrzega sobie prawo do prac konserwacyjno-aktualizacyjnych serwera przynajmniej raz w miesiącu. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Usługobiorcę.
  d) łączny czas trwania przerw technicznych po stronie Usługodawcy nie może przekraczać 72 godzin w ciągu roku;
  e) czas trwania jednorazowej przerwy technicznej nie może być dłuższy niż 6 godzin;
  f) łączny czas trwania awarii w ciągu roku, rozumianej jako brak widzialności serwera Usługobiorcy na pierwszym routerze nie należącym do Usługodawcy, nie może przekraczać 72 godzin;
  g) Przekroczenie powyższych czasów spowoduje obniżenie przez Usługodawcę opłat abonamentowych o ilość dni abonamentu za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny powyżej norm określonych w literach d), e) i f).
   
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści wynikającą z ewentualnych przerw, awarii lub jakiegokolwiek innego braku dostępu do usługi.
   
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  a) braku ciągłości świadczenia usług niezawinionych przez Usługodawcę;
  b) nieprawidłowego użytkowania kont;
  c) podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji kont;
  d) niedotrzymania warunków niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa przez Usługobiorcę;
  e) działania siły wyższej, np. powódź, huragan, działania wojenne itp.;
  f) działania czynników zewnętrznych oraz osób trzecich (np. awarie u operatorów sieci, dostawców Internetu itp.).
   
 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, w związku z korzystaniem z usługi hostingu, Usługodawca, uprawniony jest do czasowego zablokowania dostępu do całości lub części usługi oraz wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. Usługodawca zobowiązuje się o ile to możliwe do poinformowania o tym fakcie Usługobiorcę.
   
 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 11, Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wniesionych opłat. Ponadto za okres do dnia wypowiedzenia umowy, Usługobiorca zobowiązany jest uregulować płatność za inne opłaty wynikające ze świadczonej usługi, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

§ 4
[Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Jeżeli Usługobiorca ma zamiar przechowywać na udostępnionym przez Usługodawcę dysku (serwerze) dane osobowe osób fizycznych zobowiązany jest w przed zawarciem (a najpóźniej z chwilą zawarcia) Umowy o świadczenie usług hostingowych powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, a następnie zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W przeciwnym przypadku, tj. braku powiadomienia o zamiarze przechowywania danych osobowych przez Usługobiorcę na dysku (serwerze) Usługodawcy domniemywa się, iż Usługobiorca w ramach zawartej Umowy nie będzie przechowywał na dysku (serwerze) Usługodawcy danych osobowych osób fizycznych.
   
 2. W przypadku, gdy Usługobiorca zmieni rodzaj danych przechowywanych na dysku (serwerze) Usługodawcy, tj. zamieści na tym serwerze dane osobowe osób fizycznych zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin poinformować (pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres: odo@ideo.pl) o tym fakcie Usługodawcę oraz zawrzeć z nim umowę powierzenia przetwarzania danych.
   
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ustępie 1 lub 2 niniejszego paragrafu, oraz zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Usługodawca informuje, że Procesorem danych osobowych Usługobiorcy, przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy, jest Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Nad Przyrwą 13, 35 -234 Rzeszów, NIP: 517 017 81 88, REGON: 180140253, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258459 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kontakt z Procesorem możliwy jest poprzez wysłanie listu na adres: ul. Nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów lub wiadomości e – mail na adres: odo@ideo.pl
   
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy zawartej między Usługodawcą, a Usługobiorcą, dla której przetwarzanie danych Usługodawcy jest czynnością niezbędną.
   
 5. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   
 6. Dane Usługobiorcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
   
 7. Procesor może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy przekazując je swoim partnerom, tj.: firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty i usługi.
   
 8. Usługodawca nie zamierza przekazywać danych osobowych Usługobiorcy do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 
   
 9. Usługobiorca ma prawo żądać od Usługodawcy dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia danych.

§ 5
 [Płatności]

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat za zamówione usługi według następujących zasad:
  a) uiszczenie opłaty abonamentowej za pierwszy okres rozliczeniowy, po uruchomieniu usługi – w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej do 7 dni od dnia uruchomienia usługi;
  b) uiszczenie opłat dodatkowych, w przypadku przekroczenia limitów określonych w treści Załącznika nr 1 do Umowy, po zakończeniu okresu rozliczeniowego - w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT;
  c) uiszczenie opłaty abonamentowej za kolejny okres rozliczeniowy następuje na początku nowego okresu rozliczeniowego - w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
   
 2. W przypadku braku terminowej wpłaty (z tytułu zawartej Umowy za zamówioną usługę, jak i jej przedłużenie oraz dodatkowy transfer) Usługodawca po wcześniejszym wezwaniu Usługobiorcy uprawniony będzie do zablokowania dostępu do usługi, a po kolejnych 7 dniach od daty zablokowania, do anulowania zamówienia lub wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.
   
 3. Jeżeli po zablokowaniu dostępu do usługi, a przed anulowaniem przez Usługodawcę zamówienia lub wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Usługobiorca dokona zapłaty, Usługodawca przywróci dostęp do usługi w terminie 7 dni od dnia zapłaty. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.

§ 6
 [Zmiany Regulaminu]

 1. Usługodawca ma prawo dokonać zmian treści niniejszego Regulaminu, wysokości opłat abonamentowych oraz opłat za dodatkowy transfer. W takim przypadku zobowiązany jest do poinformowania Usługobiorcy drogą elektroniczną na wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy adres e -mail o planowanych zmianach z 30 - dniowym wyprzedzeniem, doręczając mu zmienioną treść Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o zmianie regulaminu.
   
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Usługobiorcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
   
 3. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie ust 2. Usługobiorcy przysługuje zwrot opłaty (o ile została uiszczona) w wysokości proporcjonalnej do okresu po rozwiązaniu Umowy do końca okresu rozliczeniowego. Ponadto za okres do dnia rozwiązania Umowy, Strony rozliczą również inne opłaty wynikające ze świadczonej usługi, wskazane w Załączniku nr 1, a w szczególności ewentualne opłaty za przekroczenie transferu. 
   
 4. Jeżeli Usługobiorca nie wypowie Umowy w terminach, o których mowa w ust. 2, nowa treść Regulaminu oraz wysokość opłat, obowiązuje od dnia wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.
   
 5. Wzrost opłaty abonamentowej nie może występować częściej niż raz na 12 miesięcy.
   
 6. W przypadku zmian wysokości opłat abonamentu Usługobiorcy, który już wniósł opłaty na okres dłuższy, nowe stawki obowiązują dopiero od nowego okresu rozliczeniowego, tym samym nie jest naliczana dopłata za różnicę pomiędzy stawkami obecnymi i uprzednio obowiązującymi.

§ 7
[Wypowiedzenie Umowy]

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że Usługobiorca:
  a) naruszy postanowienia Regulaminu, którego aktualna treść znajduje się na stronie https://www.ideo.pl/regulamin-hosting/;
  b) wykorzystuje usługi świadczone przez Usługodawcę do celów niezgodnych z prawem, w szczególności utrzymuje na serwerze treści erotyczne lub pornograficzne, nielegalne oprogramowanie, serwisy, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) są wykorzystywane przez inne serwisy, nie utrzymywane przez Usługodawcę;
  c) działa na szkodę Usługodawcy, innych klientów Usługodawcy, lub pozostałych użytkowników sieci Internet.
   
 2. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów oraz Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania poszczególnych usług bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy. Do obowiązków Usługobiorcy należy udowodnienie, że rozpowszechnianie danych materiałów jest zgodne z prawem.

§ 8
[Reklamacje]

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Usługobiorcę w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres do korespondencji wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.
   
 2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:
  a) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi;
  b) wadliwego rozliczenia usługi.
   
 3. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie do 14 dni, licząc od dnia następnego po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, z tym, że reklamacja dotycząca wysokości opłaty za świadczoną usługę może być wniesiona w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania kwestionowanej faktury.
   
 4. Reklamacja powinna zawierać: dane abonenta, numer Umowy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym uchybienie miało miejsce), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania abonenta, inne posiadane dokumenty i informacje uzasadniające reklamację oraz roszczenie z powyższych faktów wynikające.
   
 5. Reklamacja powinna być rozpatrzona nie później niż w przeciągu 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nieudzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi w ww. terminie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.
   
 6. Na złożoną reklamację Usługodawca może udzielić odpowiedzi w formie elektronicznej na adres do korespondencji wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.

§ 9
[Postanowienia końcowe]

 1. Umowy zawarte na czas określony, mogą być rozwiązane wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.
   
 2. Umowy zawarte na czas nieokreślony mogą być wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej z podpisem kwalifikowanym pod rygorem nieważności.
   
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, zwracana jest część wniesionej opłaty, proporcjonalnie do czasu, jaki pozostał do zakończenia okresu rozliczeniowego. W przypadku rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z winy Usługobiorcy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, pozostała część opłaty abonamentowej nie ulega zwrotowi.
   
 4. Usługobiorca wyraża zgodę Usługodawcy na doręczanie wszelkich informacji, w tym oświadczeń związanych z wykonywaniem Umowy, na adres email wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację

Wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 17 860 21 86
×